Všeobecné obchodní podmínky


1) Všeobecná obchodní ustanovení

Momentem uskutečnění (odeslání) objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí provozovatel internetového obchodu (oblékáme-andílky.cz – oblečeme i ty vaše…) Tomáš Hečko, Valachův žleb 4888, Zlín 760 05, IČ 87043238.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.oblekame-andilky.cz.

Objednávka - zboží, které si zákazník vybral v katalogu provozovatele za účelem koupě.

2) Závazky provozovatele

Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkům dodávat:
Zboží co v nejvyšší možné kvalitě, které si zákazník objednal prostřednictvím e-shopu, které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné - úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou apod. Veškeré odlišnosti jsou upřesněny v popisu jednotlivých kusů tak, aby zákazník získal co nejpřesnější představu).

Dále se provozovatel zavazuje, že: 
 • bude ke každé objednávce přistupovat, aby byl zákazník maximálně spokojen
 • bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které má zákazník zaplatit za zboží a dopravu (nejsme plátci DPH)
 • osobní údaje zákazníka bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je třetím subjektům a bude je užívat jen k vyřízení objednávky, toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele e-shopu

3) Závazky objednávek

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitosti uvedených v objednávkovém formuláři. Pravidla pro nakládání s osobními údaji v internetovém obchodě www.oblekame-andilky.cz jsou kupujícímu přístupná v dokumentu Ochrana osobních údajů. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Všechny objednávky jsou závazné. Stornování objednávky nebo odstranění některého kusu oblečení z objednávky je možné pouze do 3 hodin od zaslání objednávky (vzhledem ke snaze vyřizovat Vaše objednávky co nejrychleji po jejich obdržení!) prostřednictvím emailu objednavky@oblekame-andilky.cz a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, číslo objednávky, popis objednaného zboží. Veškeré objednávky kupujícího po tomto termínu jsou považovány za závazné.

Stornovat objednávku může pouze prodávající na základě Vašeho včasného e-mailu. Pokud zákazník opakovaně stornuje z jakéhokoliv důvodu svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka po předcházejícím upozornění nadále neobsluhovat.

Provozovatel má právo provést storno objednávky. A to v případě, kdy není možno autorizovat skutečnou identitu kupujícího, či v případě porušení kupní smlouvy.

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to při předání zboží kupujícímu.

4) Reklamace

V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží. Na nové zboží je záruční doba 2 roky.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Pravidla vrácení zboží:

 • zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude provozovatel přijímat
 • vrácené zboží však musí být v zcela původním stavu (neprané a nežehlené) a označeno původní identifikační etiketou s kódem zboží
 • zákazník je před zasláním zboží na adresu provozovatele povinen na tuto skutečnost předem písemně e-mailem reklamace@oblekame-andilky.cz upozornit a musí definovat, které konkrétní zboží bude vracet
 • jakékoliv neoznámené zásilky nebude provozovatel přijímat

Zákazník je rovněž povinen sdělit provozovateli následné finanční vypořádání za vrácené zboží:
 • pokud zákazník bude chtít peníze za vracené zboží na účet, přiloží k zásilce číslo bankovního účtu. Provozovatel následně nejpozději do 5 pracovních dnů převede finanční částku na uvedený účet
 • pokud zákazník bude chtít peníze za vrácení zboží uplatnit v další objednávce, je povinen tuto skutečnost napsat do poznámky u objednávky

Provozovatel si vyhrazuje možnost ukončit se zákazníkem obchodní vztahy a v budoucnu zákazníka neobsluhovat (po předchozím upozornění) v případě, že prodávající vyhodnotí jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní.

Veškeré akční nabídky zboží platí do uvedeného data. Není-li datum u akčních nabídek uvedeno, platí pouze do vyprodání zásob. Zároveň toto zboží není vymahatelné.

5) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
6) Doprava a poštovné

Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo cenu dopravy upravovat dle momentální potřeby a při případných změnách cen dopravců a přepravních služeb. Závazná cena za dopravu zásilek je cena uvedená v potvrzení objednávky kupujícímu.

Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Účtovány jsou ceny aktuální v den objednání v obchodě www.oblekame-andilky.cz.

Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Dodání zboží se uskutečňuje dodáním zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

Platební metody

Od 1. 6. 2014 změněno poštovné.

Zákazníci mají možnost platit těmito způsoby: 
 • Dobírka (zákazník uhradí za dodané zboží poště při přejímání zaslaného balíčku) 90,- Kč
 • Platba předem (na číslo učtu 28004336/2010) 49,- Kč
 • Osobní odběr ve Zlíně (platba pouze převodem) 0,- Kč
 • Osobní odběr ve Zlíně (platba pouze hotově) 0,- Kč

Dodací lhůty

Zboží expedujeme každý pracovní den, respektive nejpozději následující pracovní den od připsání platby na účet nebo zadání objednávky na dobírku.

Maximální čekací doba při platbě bankovním převodem je 5 pracovních dnů, poté se objednávka ruší. Další zásilky na dobírku odesíláme až po vyzvednutí zásilky předchozí, respektive po připsání částky Českou poštou na náš účet. 

K odesílání zásilek využíváme služeb České pošty, kde doručení zásilky trvá zpravidla 2-5 pracovních dnů od odeslání. O odeslání zásilek Vás informujeme e-mailem. 

Provozovatel si vyhrazuje možnost neobsluhovat napříště zákazníky, kteří si záměrně nepřevezmou své zásilky v běžné úložní době.

7) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

8) Ochrana osobních údajů

Veškerá manipulace s osobními údaji na webových stránkách se řídí podle zákona č.100/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  Proto, abychom Vám mohli nabídnout naše kvalitní služby, potřebujeme od Vás jako zákazníka, některé osobní údaje (jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonický a emailový kontakt). Tyto údaje potřebujeme k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje a platby za zboží. Veškeré výše uvedené údaje mají důvěrný charakter a jsou chráněny před zneužitím třetí stranou. Výjimkou je samotná realizace obchodu, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží.

Zákazník má právo kdykoliv, prostřednictvím e-mailu, či telefonicky požádat o zrušení a odstranění jeho osobních údajů z naší databáze.

Používáním internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním osobních údajů v uvedeném rozsahu a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

9) Závěrečné ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím a nabývají účinnosti dnem 15. 2. 2016. Obchodní podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání nároku vyplývajících ze smluvního vztahu. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.oblekame-andilky.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), je-li kupujícím spotřebitel. Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění.

V případě, že jedno nebo více ustanovení Obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nezpůsobuje tento fakt neplatnost celých Obchodních podmínek, ale bude se dotýkat pouze předmětných ustanovení. Obě strany souhlasí, aby ustanovení nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná byla nahrazena ustanoveními platnými, zákonnými a vynutitelnými, které se svým obsahem nejvíce blíží obsahu a účelu Obchodních podmínek.

Obchod www.oblekame-andilky.cz nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním jeho stránek do Vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod nejsou tedy provozovatelem akceptovány a nebudou hrazeny.